Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                                                      „Podsumowanie kontroli weekendowych za rok 2019”.

W związku z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi wzmożonego nadzoru sanitarnego nad obiektami produkcji i obrotu żywności w dni wolne od pracy – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku, informuje, że pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia w ramach urzędowej kontroli żywności w miesiącach letnich prowadzili kontrole sanitarne w obiektach stałych, tymczasowych i ruchomych działających sezonowo na terenie powiatu tureckiego. Kontrole prowadzono w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i wieczornych w restauracjach, punktach małej gastronomii, a także w przyczepach gastronomicznych oraz obiektach działających sezonowo nad zbiornikami wodnymi w Przykonie i Jeziorsku. Ogółem przeprowadzono 30 kontroli. W 12 skontrolowanych obiektach zakwestionowano stan sanitarno-higieniczny. Najczęściej stwierdzano:
- brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach kuchni, w przyczepach gastronomicznych,
- brudne urządzenia chłodnicze i zamrażające,
- brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych i zamrażających,
- brak preparatu do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością,
- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia;
- w jednym przypadku stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwego PPIS.
Za niewłaściwy stan sanitarny nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 1.100 zł.
Podsumowując, stan sanitarny zwłaszcza obiektów działających sezonowo, podczas kontroli w dniach wolnych od pracy utrzymywał się na średnim poziomie.
Powyższe dane wskazują, iż prowadzenie tego typu kontroli jest potrzebne i celowe, aby zapewnić konsumentom spożywanie żywności oraz jej zakup w obiektach spełniających obowiązujące wymagania sanitarno - higieniczne.
W związku z powyższym prowadzone kontrole sanitarne przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zakupywanej i spożywanej żywności.

                                                                     Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w powiecie tureckim w 2019r.

W okresie wakacyjnym na terenie powiatu tureckiego odbyły się 4 formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym:
- 2 obozy:
- w okresie 24-30.06.2019r. w Szkole Podstawowej w Sarbicach, gm. Przykona, Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Sarbicach zorganizował wypoczynek w formie wyjazdowej (obóz), w którym uczestniczyło 30 dzieci: w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia - 20 dzieci, poniżej 10 roku życia - 10 dzieci.
- w okresie 24.06.-03.07.2019r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku zorganizowała wypoczynek w formie wyjazdowej (obóz), w którym uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia.
- 2 półkolonie:
- w okresie 01-05.07.2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku Szkółka Pływacka Aquarius zorganizowała wypoczynek w miejscu zamieszkania (półkolonię), w którym uczestniczyło 28 dzieci: w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia – 2 dzieci, – poniżej 10 roku życia – 26 dzieci.
- w okresie 01-05.07.2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku firma Rainbow Centrum Kształcenia Rozwoju zorganizowało wypoczynek w miejscu zamieszkania (półkolonię), w którym uczestniczyło 20 dzieci: w przedziale wiekowym – poniżej 10 roku życia – 17 oraz 3 dzieci w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono: stan sanitarno-higieniczny otoczenia, pomieszczeń i przebieg wypoczynku bez zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku po zapoznaniu się:

  • ze sprawozdaniem z badań nr K-32-33-S/2019 z dnia 25 lipca 2019r. jakości wody przeznaczonej do kąpieli pobranej w dniu 23 lipca 2019r., a przekazanego przez Gminę Przykona - organizatora (działka nr 675) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zbiorniku wodnym „Przykona”. Miejsce poboru próbki: Zimotki, gm. Przykona.

Opis próbki:

K- 32-S/2019 – prawa strona miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

K- 33-S/2019 – lewa strona miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

stwierdza

przydatność wody do kąpieli w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

w miejscowości Zimotki, gm. Przykona.

Jakość badanej wody /znak próbki K-32-33-S/2019/ odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter